Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Ing. Kristína Papánková – Mell (melldesign.sk)

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v elektronickom internetovom obchode www.melldesign.sk. VOP bližšie upresňujú a vymedzujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho ako prevádzkovateľa elektronického internetového obchodu www.melldesign.sk. Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

OZNAČENIE STRÁN

Predávajúci: Ing. Kristína Papánková-Mell, so sídlom Ladislava Bathyányho 585/12, 85110, Bratislava Slovensko, IČO: 51 240 840, DIČ: 1086226526, Číslo živnostenského registra: 110-262744 tel.: +421 915345661, e-mail: mell@melldesign.sk (ďalej len „predávajúci“) Kupujúci: Vy (ďalej len „kupujúci“)

OBJEDNÁVKA TOVARU

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.melldesign.sk sú obojstranne záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 15 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

CENA TOVARU

Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej cene, nie sme platci DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť zľavu z celkovej kúpnej ceny.

SPÔSOBY PLATBY

Kupujúci môže uskutočniť platbu niektorým z nasledujúcich spôsobov:
1. Bankovým prevodom vopred na účet vedený v Mbanke:
v prípade platieb v mene EUR v SR
IBAN: SK 76 8360 5207 0042 0335 4317 (Tovar bude expedovaný až po pripísani platby na účet.)
2. Dobierkou pri zasielaní kuriérom Slovak parcel servis, s.r.o.

Platobná brána FONDY predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Platobná brána Fondy je pod dohľadom Národnej banky / číslo oprávnenia FCA UK, č. 900705 /. Po výbere platobnej možnosti budete presmerovaný na stránku banky. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.
Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://fondy.eu/sk-sk/
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať : slovakia@fondy.eu

DOPRAVA TOVARU A POŠTOVNÉ

Tovar je odosielaný Kuriérskou službou Slovak parcel servis, s.r.o.
Cena za dopravu tovaru v rámci SR pri platbe bankovým prevodom vopred na účet – 3,57 EUR. Doprava tovaru v rámci SR pri platbe dobierkou – 4,20 EUR. Ak si želáte zaslať tovar do akejkoľvek inej krajiny, neváhajte nás kontaktovať.
Osobný odber tovaru je možný na adrese Ladislava Batthyányho 12, 851 10 Bratislava vo vopred dohodnutom termíne.

DODACIA LEHOTA

Štandardná lehota na odoslanie tovaru je do piatich pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. O vyexpedovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené kupujúcemu ani do 7 dní po zaslaní e-mailu predávajúceho o expedícii, je kupujúci oprávnený kontaktovať predávajúceho na adrese mell@melldesign.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, ani za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou. V prípade spôsobu platby formou bankového prevodu bude tovar odoslaný až po pripísaní celej ceny tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bezodkladne informovaný.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU (STORNO)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže zaslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy buď poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu: mell@melldesign.sk. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy použiť nasledovný vzorový formulár. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou v súlade s § 9 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote na adresu: Ing. Kristína Papánková- Mell, Ladislava Batthyányho 12, 85110, Bratislava. Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu jeho odstúpenia od zmluvy. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: mell@melldesign.sk. Ku každej zásielke je priložená faktúra – doklad o úhrade tovaru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu: Ing. Kristína Papánková, Ladislava Batthyányho 12, 85110, Bratislava. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

TRVANIE ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných strán, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie, za účelom plnenia zmluvy. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie vybavovania objednávok kupujúcich v budúcnosti. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu s kupujúcim. Predávajúci nebude poskytovať osobné údaje bez súhlasu vlastníka týchto dát žiadnej tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

VOP sú platné do doby vydania nových VOP. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.melldesign.sk v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu. Na vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP sa aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky a je možné riešiť ich taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.