Súťaž

Úvod

Spoločnosť Ing. Kristína Papánková – Mell, vyhlasuje súťaž  s názvom „VYHRAJ MIKINU OD MELL“ podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte.

I. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom súťaže „VYHRAJ MIKINU OD MELL“ (ďalej len „Súťaž“)  je Ing. Kristína Papánková – Mell, so sídlom Ladislava Batthyányho 12, 85110, Bratislava, IČO: 51240840, DIČ: 1086226526.

Cieľom súťaže je propagácia a podpora predaja výrobkov spoločnosti Mell.

II. Trvanie Súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 26.11.2019 do 3.12.2019

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) a výhercom v Súťaži sa môže stať ktokoľvek, kto v čase trvania súťaže, uvedenom vyššie v Článku II, označí priateľa do komentára pod súťažný príspevok na Instagram stránke Organizátora, a dá „Sledovať“ Instagramovú stránku. Organizátor vyžrebuje jedného (1) výhercu Súťaže, ktorý získa výhru.

  • uvedenú v danom súťažnom príspevku

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora a partnera, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca Súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v dispozícii a vo vlastníctve Organizátora Súťaže. Zapojením sa do Súťaže Súťažiaci súhlasí s pravidlami. Súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje Súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi Súťažiacich sa bude riadiť Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) ustanoveniami § 13 ods. 1 písm.a) a§ 14 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa Súťažiaci stane výhercom, udeľuje Organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska a zaznamenanie adresy na zaslanie výhry.

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyhlasuje, že:

a, je občanom Slovenskej republiky

i. je plnoletý alebo

ii. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách Súťaže a spojené s účasťou v Súťaži robí za Súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

b, vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané Súťažiacim v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradí.

IV . Podmienky Súťaže

Úlohou Súťažiaceho je napísať do komentára pod súťažný príspevok na Instagram stránke Organizátora zadanie uvedené v súťažnom príspevku. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý Súťažiaci len raz.

V. Výhra

Výhra v súťaži je vždy uvedená v súťažnom príspevku. Výhru podľa tohto štatútu poskytuje Organizátor.

VI. Žrebovanie a odovzdávanie výhier

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať do štyroch (4) dní od ukončenia Súťaže. Výhercu bude s oznámením o výhre prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame kontaktovať zamestnanec Organizátora v lehote do 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Organizátor je oprávnený vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo ak správanie Súťažiaceho bude v rozpore s dobrými mravmi.

Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ani verejnou súťažou v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Organizátor vyzve výhercu na potvrdenie osobných údajov výhercu v rozsahu: meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo kontaktná poštová adresa a na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre realizáciu výhry. Poskytnutie osobných údajov výhercom je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na realizáciu výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru.

Ak sa Organizátor nemôže skontaktovať s výhercom alebo sa výherca neozve Organizátorovi do 48 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný, právo výhercu na výhru zaniká a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

Výhra podľa článku V. bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s Organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

Ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VII. Spracúvanie osobných údajov

Súťažiaci zapojením sa do Súťaže poskytuje Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu prihlasovacie meno na stránke Instagram pod súťažným príspevkom na Instagram stránke mell.shop.sk. Výherca na základe vlastného rozhodnutia poskytne Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty (email), adresa trvalého pobytu a mobilné telefónne číslo formou súkromnej správy na Instagram do profilu mell.shop.sk, a to v elektronickej forme. Súťažiaci poskytuje svoje osobné údaje špecifikované vyššie vedome a dobrovoľne, čo potvrdzuje zdieľaním komentára pod súťažným príspevkom. Výherca poskytuje svoje osobné údaje špecifikované vyššie vedome a dobrovoľne, čo potvrdzuje zaslaním súkromnej správy na Instagrame do profilu mell.shop.sk.

V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len ako „Nariadenie“) týmto Organizátor ako prevádzkovateľ informuje Súťažiacich o podmienkach spracúvania osobných údajov:

(a) Identifikačné údaje prevádzkovateľa: identifikačné údaje Organizátora uvedené v bode I. tohto Štatútu.

(b) Zodpovedná osoba: Kontaktné údaje osoby zodpovednej u Organizátora za ochranu osobných údajov: email:mel@mellshop.sk, poštová adresa: Ladislava Batthyányho 12, 851 01 Bratislava

(c) Rozsah spracúvaných údajov: prevádzkovateľ súťaže spracúva o súťažiacich osobné údaje v rozsahu prihlasovacie meno na stránku Instagram a o výhercoch Súťaže osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty (email), adresa trvalého pobytu a mobilné telefónne číslo.

(d) Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely: (i) administrácia a doručenie výhry výhercovi, (ii) priamy marketing Organizátora formou zasielania reklamných a propagačných správ a ďalšie propagačné aktivity Organizátora realizovaných prostredníctvom Instagram stránky Organizátora.

3. Poskytnutie osobných údajov nie je právnou ani zmluvnou povinnosťou, ale obchodnou a prevádzkovou požiadavkou Organizátora. Spracúvanie osobných údajov špecifikované vyššie je pre Organizátora nevyhnutné na vyhodnotenie Súťaže a doručenie výhry.

4. Podmienky spracúvania osobných údajov: Organizátor spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Organizátorom v súlade s Nariadením. Doba uchovávania osobných údajov je 1 rok od vyhlásenia výsledkov Súťaže podľa tohto Štatútu.

Organizátor udržiava primerané technické, administratívne a fyzické prostriedky a opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, neoprávnenou zmenou, neoprávneným zverejnením a prístupom, zneužitím. Osobné údaje v spoločnosti spracúvajú len osoby, ktoré boli poverené spracúvaním osobných údajov a riadne zaškolené.

Každá dotknutá osoba má vo vzťahu k Organizátorovi v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov právo:

(a) požadovať od Organizátora prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,

(b) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,

(c) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,

(d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,

(e) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia,

(f) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia, a

(g) podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia.

Svoje právo dotknutej osoby si Súťažiaci môže uplatniť podaním žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť čo presne požaduje. Žiadosť dotknutej osoby je možné písomne zaslať žiadosťou s úradne overeným podpisom žiadateľa na adresu sídla Organizátora Ladislava Batthyányho12, 85110, Bratislava.

Súťažiaci, ktorý poskytol Organizátorovi svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli poskytnuté všetky informácie vyžadované Nariadením.

VIII. Záverečné ustanovenia

Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Súťažiaci svoju vôľu riadiť sa pravidlami Súťaže obsiahnutými v tomto Štatúte a pokynmi vydanými Organizátorom. Cena v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže, rozhodne o ďalšom postupe Organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto Súťaže budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora Súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel Súťaže oznámi Organizátor na Instagram stránke Organizátora.

Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook.

V Bratislave, 26. 11. 2019

Kristína Papánková – Mell

Táto súťaž nie je vyhlasovaná ani sponzorovaná sociálnou sieťou Instagram. Informácie, ktoré poskytnete, budú využité len na účely tejto súťaže.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 26.11.2019.